+ 31 33 469 1037

DeckWise® B.V. Algemene Voorwaarden

Voorwaarden voor het Gebruik van deze Site en Wettelijke vermeldingen


Het gebruik van deze website wordt u aangeboden door DeckWise® International BV en dient louter ter informatie. Door deze website te gebruiken of materiaal te downloaden aanvaardt u onze voorwaarden in deze bijzondere overeenkomst. Wanneer u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u geen verder gebruik te maken van deze website en geen materiaal meer van deze site te gebruiken/downloaden.

Eigendom en auteursrecht

Overeenkomstig de voorwaarden en in deze bijzondere Overeenkomst geeft DeckWise® International BV u de toestemming om alle informatie die beschikbaar is op deze website te downloaden en te bekijken, enkel voor eigen gebruik. Deze toestemming is zeker geen eigendomsoverdracht betreffende deze materialen en geeft u ook geen wettelijke rechten aangaande deze materialen. Deze website, en alle materialen die hierin worden verstrekt, vallen onder het auteursrecht van DeckWise® International BV en worden beschermd door het wereldwijde handelsmerk en de wetgeving betreffende auteursrechten. Hierdoor is ongeoorloofd kopiëren van onderdelen van deze website door andere gebruikers verboden.

Disclaimer

HET IS MOGELIJK DAT MATERIALEN OP ONZE SITE FOUTEN OF TYPEFOUTEN BEVATTEN. DECKWISE® INTERNATIONAL KAN DE JUISTHEID, DE VOLLEDIGHEID VAN DE MATERIALEN OF DE BETROUWBAARHEID VAN RICHTLIJNEN, OPINIES, BEWERINGEN, OF ENIGE INFORMATIE DIE DOOR ONZE WEBSITE WORDT GEGEVEN NIET GARANDEREN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ENIGE AFHANKELIJKHEID VAN DERGELIJKE INFORMATIE, VERKLARINGEN, OPINIES GEBEURT OP UW EIGEN RISICO. DECKWISE® INTERNATIONAL BV BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, CORRECTIES AAN TE BRENGEN MET BETREKKING TOT VERGISSINGEN OF WEGLATINGEN DIE ZIJ ONTDEKT OP HAAR WEBSITE, INHOUD, PRODUCTEN, PROGRAMMA'S, DIENSTEN, OF ZELFS EVENTUELE KOSTEN OP DE WEBSITE, OP ELK MOMENT EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING. DE SITE EN ALLE INFO EN INHOUD OP DE WEBSITE EN SOFTWAREPROGRAMMA'S DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP DEZE SITE WORDT U GEBODEN ‘ZOALS ZE IS’ ZONDER DAT HIERAAN RECHTEN KUNNEN WORDEN ONTLEEND EN ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE. HIERTOE WORDEN GEREKEND, MAAR IS NIET BEPERKT TOT, EEN GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING, GESCHIKTHEID VOOR ENIG ANDER DOEL. VEEL JURISDICTIES STAAN HET WEGLATEN VAN DE BEDOELDE GARANTIE NIET TOE, HET IS MOGELIJK DAT BOVENSTAANDE WEGLATINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Websites van derden

Voor uw gemak kan DeckWise® International BV u te allen tijde hyperlinks verschaffen naar websites die worden beheerd door derde partijen. Wanneer u besluit gebruik te maken van dergelijke sites, wordt u soms van deze site weggeleid. Wanneer u toch op een link op onze site klikt die naar een site van derden leidt en daarvan gebruik maakt, doet u dit op eigen risico. Het wordt ten zeerste aangeraden dat u stappen neemt om uw computer te beschermen tegen virussen en andere schadelijke internetelementen. DeckWise® International BV biedt geen enkele garantie en geeft geen enkele verklaring met betrekking tot genoemde websites en promoot geen enkele gelinkte website en/of wat voor informatie, diensten of producten dan ook die u op dergelijke websites vindt. De aanwezigheid van hyperlinks op onze website impliceert geenszins dat DeckWise® International BV of onze website goedkeuring geeft of gelieerd is aan, of wettelijk gemachtigd is om gebruik te maken van (handels-) namen, logo’s of copyrighticonen, afgebeeld op of bereikbaar via de weblinks, of dat eender welke gekoppelde website gemachtigd is om gebruik te maken van eender welk(e) handelsnaam, handelsmerk of copyrighticoon van DeckWise® International BV of één van zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen.

Aansprakelijkheidsbeperking

IN GEEN GEVAL KUNNEN DECKWISE® INTERNATIONAL BV, ZIJN PROVIDERS OF AAN DECKWISE® INTERNATIONAL BV GELIEERDE ONDERNEMINGEN DOOR ANDERE ORGANISATIES AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BIJKOMENDE OF BIJZONDERE SCHADE DIE DIRECT OF INDIRECT VERBAND HOUDT MET HET (ONJUIST) GEBRUIK VAN INFORMATIE, CONTENT OF FUNCTIONALITEIT OP DE WEBSITE OF EEN ANDERE HIERAAN GELINKTE WEBSITE, ZELFS WANNEER DECKWISE® INTERNATIONAL BV ZICH ERVAN BEWUST IS DAT BOVENGENOEMDE SCHADE MOGELIJK IS. DEZE SCHADEGEVALLEN OMVATTEN, MAAR BEPERKEN ZICH NIET TOT, WINSTVERLIES, PRODUCTIEONDERBREKING, VERLIES VAN INFORMATIE, PROGRAMMA’S OF DATA IN UW INFORMATIEBESTURINGSSYSTEEM.

Wijzigingen

DeckWise® International BV behoudt zich het recht voor om eender welk deel van deze Overeenkomst te allen tijde, naar eigen goeddunken, te wijzigen. Wanneer wijzigingen worden aangebracht aan deze Overeenkomst, worden deze van kracht nadat de kennisgeving van deze wijziging is gepubliceerd. Indien iemand deze website blijft gebruiken na het aanbrengen van de wijzigingen aan de Overeenkomst, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van uw kant van deze wijzigingen. DeckWise® International BV kan op elk moment een bepaald element van onze website opschorten, stoppen, of wijzigen. DeckWise® International BV kan er bovendien voor kiezen om bepaalde diensten (op de website) in te perken of om uw toegang tot (een deel van) de website zonder aansprakelijkheid of zelfs kennisgeving in te perken.

Software

Deze site alsook de software die door de site wordt gebruikt of door u wordt gedownload kan private of bedrijfseigen informatie bevatten die wordt beschermd door het intellectueel eigendomsrecht en andere wetten. Tenzij anders aangegeven door ons bedrijf of behoudens toestemming van de eigenaar van bovenvermelde bedrijfseigen informatie is het niet toegestaan om informatie of diensten, beschikbaar gesteld door deze site of de onderliggende software, te wijzigen, verkopen, opnieuw uit te geven of te verspreiden. Onder geen beding zult u, en zeker geen door u gemachtigde derde partij, om het even welk recht dat deel uitmaakt van de computer software, wijzigen, reproduceren, toekennen, ongedaan maken of overdragen; ook zult u in geen geval en op geen enkele wijze bovenvermelde software aanpassen of uzelf toegang verschaffen tot onze website op een andere dan de door ons voorziene wijze.

Privacybeleid - Verkoopvoorwaarden

Verzameling en beveiligde opslag van bepaalde informatie door DeckWise® International BV is essentieel om de aankopen van onze klanten te faciliteren.

Algemene Verkoopvoorwaarden

GELIEVE DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN (“VERKOOPOVEREENKOMST”) ZEER ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN. DE KLANT VERKLAART ZICH AKKOORD GEHOUDEN TE ZIJN AAN DEZE "VERKOOPOVEREENKOMST" EN AANVAARDT DERHALVE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

In geval van beschadigde of vermiste producten dient DeckWise® binnen 48 uur na ontvangst van de producten verwittigd te worden. Hierop zijn geen uitzonderingen.

DeckWise®, An Ipe Clip® Fastener Co., en haar providers en filialen zijn in geen enkel geval aansprakelijk, jegens welke entiteit ook, voor eender welke vorm van directe of indirecte schade, gevolgschade, bijzondere of bijkomende schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot onderbreking van de bedrijfsactiviteit of winstderving. Complete instructies voor productinstallatie kunt u vinden op onze website. Met het oog op de garantie raden wij iedereen aan deze instructies door te lezen voordat u begint met de bouw.

Wij vervoeren/leveren de producten via een externe transporteur; handmatig uitladen of mogelijk op pallets door een extern, door ons geselecteerd transportbedrijf. De ontvanger dient alle producten en verpakkingen zorgvuldig te inspecteren. Controleer de goederen nadat deze zijn uitgeladen uit de vrachtwagen en noteer elke schade of complicatie op het ontvangstbewijs voordat u uw handtekening zet op de vrachtbrief.

Belangrijke informatie over deze Wettelijke Overeenkomst.

Deze "Verkoopovereenkomst" is een juridisch bindende overeenkomst tussen de Klant/Cliënt en Deckwise® International BV (www.deckwise.eu). Door een aankoop of bestelling te doen, al dan niet via de website, aanvaardt de Klant deze "Verkoopovereenkomst". De algemene voorwaarden van deze specifieke "Verkoopovereenkomst" kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving door ons gewijzigd worden. De algemene voorwaarden die op de site gepubliceerd staan op het moment dat een klant een bestelling plaatst of aanpast, zijn van toepassing op de bestelling. Deze "Verkoopovereenkomst" is van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Klant en DeckWise® International BV (www.deckwise.eu) die betrekking hebben op de aankoop of verkoop van producten of diensten op de website. Digitale bestanden (zoals handtekeningen) die op dat moment rechtsgeldig zijn, worden erkend onder de "Verkoopovereenkomst."

De Klant gaat akkoord met het ontvangen van digitale bestanden, aangeleverd via de website browser of e-mail software verbonden met het internet; klanten kunnen hun toestemming voor het ontvangen van digitale bestanden intrekken en het bestand laten bezorgen via niet-elektronische weg door contact op te nemen met DeckWise® International BV (www.deckwise.eu) via het adres vermeld onderaan deze pagina. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden vermeld op de aankooporder van de klant en de "Verkoopovereenkomst" of voorwaarden op een factuur, dan komt u overeen dat de bepalingen van deze "Verkoopovereenkomst" en onze factuur van toepassing zijn.

Internet Disclaimer

Voor een internetverbinding zijn toegangsdiensten van een internetprovider vereist. Neem contact op met uw lokale service provider voor tarieven en algemene voorwaarden.

Prijzen en Informatie Disclaimer

Alle prijzen kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. DeckWise® International BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in al zijn prijzen, producten en diensten als reactie op continu wijzigende marktomstandigheden, productstops, onjuistheden in advertenties en andere omstandigheden buiten onze invloed. Wij geven geen expliciete of impliciete garantie dat de productie van terrasbevestigingen en accessoires voor elke afzonderlijke levering identiek is. DeckWise® International BV doet zijn uiterste best om correcte en actuele informatie te plaatsen op de website. DeckWise® International BV staat echter niet in voor de juistheid van de website. DeckWise® International BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of ontbrekende onderdelen in de informatie op de site.

Aansprakelijkheidsbeperking

DECKWISE® INTERNATIONAL BV KAN EN ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORM VAN INKOMSTEN- OF WINSTDERVING, GEVOLGSCHADE, INDIRECTE, BIJZONDERE OF VERGOEDINGSSCHADE, ZELFS WANNEER DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE BEKEND IS BIJ ONS, OF IEDERE ANDERE CLAIM DOOR EEN DERDE PARTIJ TENZIJ EXPLICIET HIERIN VERMELD. DECKWISE® INTERNATIONAL BV IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN VOOR VERTRAGING, HET NIET BESCHIKBAAR ZIJN VOOR GEBRUIK, LONEN OF MATERIALEN. DE KLANT VERKLAART ZICH ERMEE AKKOORD DAT IN GEVAL VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE AANKOOP VAN DIENSTEN OF PRODUCTEN, DECKWISE® INTERNATIONAL BV IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK IS VOOR EEN BEDRAG IN DOLLARS DAT HOGER LIGT DAN HET DOOR DE KLANT BETAALDE TOTALE BEDRAG VOOR DE AANKOPEN GEDAAN ONDER DEZE OVEREENKOMST.

Order wijzigen

Indien u uw order wenst aan te passen of te annuleren, gelieve ons zo snel mogelijk te bellen op +31 33 469 1037. E-mailen is voor dit doel echter geen betrouwbaar communicatiekanaal, aangezien uw aankoop mogelijk al onderweg is voordat wij in staat zijn om uw e-mail te beantwoorden. Bij de levering van een order is de klant derhalve verantwoordelijk voor de transportkosten, doorsturen en alle retourzendingen.

Retourbeleid

Retournering van producten dient eerst telefonisch en binnen 24 uur na levering van het product geautoriseerd te worden door een medewerker van DeckWise® International BV. Wij kunnen eventueel foto’s of extra schadegegevens vragen om tot een snelle oplossing te komen. Bel ons voor ons volledige RETOURBELEID en informatie aangaande retourneren. Afhankelijk van de omstandigheden, kan voor een retourzending een 10% terugnamevergoeding in rekening worden gebracht.

DeckWise® International B.V. registratienummer (KVK-nummer) 54820634

This site uses cookies to help better your experience. By using DeckWise® B.V. you agree to our new privacy policy, cookie policy, & terms, which we encourage you to review.
accept

Vraag een offerte aan

aanvraag indienen  

Klik vak en verifieer.

Heeft uw huidige bouwmaterialen groothandelaar DeckWise® Producten in het assortiment?

Gratis €100 Cadeaubon

  Meer informatie ontvangen